logo

Vasspest (Elodea canadensis)
Vasspest er en nordamerikansk plante som kom til Europa omkring 1840 og ble første gang påvist i Norge omkring 1925. Etter at planten dukket opp i Jarenvatnet på Hadeland, skjøt spredningen av planten fart. En mulig årsak til de første etableringene, kan ha vært tømming av akvarier med eksotisk vegetasjon. Det ble påvist vasspest i Mjøsa og Lågendeltaet i 1996. Planten har foreløpig ikke forårsaket store problemer. Planten kan i egnede lokaliteter utkonkurrere den opprinnelige vegetasjonen med massiv tilgroing. Dette kan gjøre forholdene vanskelige for bunndyrfaunaen, og den massive tilgroingen er negativt for utøvelsen av fiske. Spredning av vasspest mellom vassdrag er overveiende menneskebasert og som trolig skyldes forflytning av båter og fiskeredskaper samt utsetting av fisk.


Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Regnbueørret er en innført art og som opprinnelig har sitt utbredelsesområde på Vest-kysten av Nord-Amerika og de nordøstlige deler av Asia. Det er dokumentert at regnbueørret kan være en alvorlig konkurrent for aure og harr under gitte forhold. Artene har svært like habitat- og næringskrav. Det er 2 forekomster av selvreproduserende regnbueørret som er kjent i tilknytning til Lågen. Det finnes en lokalitet i Skottvatnet i sone 5 og en lokalitet ved Forr i sone 4. Det finnes og et oppdrettsanlegg med regnbueørret i sone 6. I flomperioder kan regnbueørret komme ut i Lågen fra Skottvatnet. Sportsfiskere hevder og å ha fått regnbueaure i Lågen. Det er registrert regnbueørret i Lågen i sone 6, og det er i tillegg registrert flere tilfeller av regnbueørret i fiskefella i Hunderfossen. Fra sportsfiskerhold meldes det om regnbueørret som årlig tas i ulike soner og spesielt sone 6, 1 og 2. Regnbueørret representerer en fare i forhold til spredning av sykdommer, og eventuelt i framtidig konkurranse med naturlige fiskearter dersom arten tilpasser og etablerer seg i elva. Det er kjent at regnbueørret har tilpasset seg nytt miljø etter en tid i andre områder, og at arten har konkurrert ut naturlige arter. Faren er vesentlig større i et vassdrag når denne arten allerede finnes i selvreproduserende forekomster svært nær.


Andre arter
Oppsynet har meldt om franske fiskere som har brakt med seg eget levende agn som i ett tilfelle var larver av ukjent art.